BQD

Kaygın S., Ongun G. (Yürütücü)

Bilişim teknolojilerindeki ve kan bankacılığındaki majör gelişim ve değişimler sonucunda kan bankacılığı pazarında oluşan yeni beklentilere ve gereksinimlere cevap verecek çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereksinimlerden bazıları; (i)kan toplama-işleme-saklama-dağıtım-transfüzyon pratiklerini hasta ve bağışçı lehine iyileştirebilecek yeni ilişkilerin ve stratejilerin tespiti için toplanan büyük verinin işlenerek, anlamlı bilgilere dönüştürülmesini sağlayacak altyapıların oluşturulması (ii)kişiselleştirilmiş kan yönetimi kavramının (transfüzyon risklerinin azaltılmasını ve gereksiz kan kullanımının engellenmesini hedefleyen stratejiler bütününün) hayata geçirilmesini destekleyecek bilişim çözümleri oluşturulması (iii)özel standartları ve gereksinimleri olan fraksinasyon (plazma ilaçları üretimi) amaçlı kan komponentleri üretimi süreçlerinin bilgisayar destekli yönetimini sağlayacak çözümlerin geliştirilmesidir (Türkiye dahil birçok ülke dışa bağımlılığı azaltmak için ulusal fraksinasyon tesisi kurma girişiminde bulunmaktadır). Projemiz bu gereksinimlere cevap verebilmek adına, karar destek mekanizmalarına sahip kişiselleştirilmiş kan yönetimi yazılımının ve fraksinasyon yönetim yazılımının geliştirilmesini, bu yazılımların firmamızın mevcut ürünleriyle entegre edilmesi ile bütünleşik bir sistemin oluşturulmasını ve bu bütünleşik sistemin takip ettiği tüm süreçlerdeki karar noktalarında kullanılabilecek bir makine öğrenmesi platformunun geliştirilmesini hedeflemektedir.